Inhibitory utleniania i korozji Acorox

Inhibitory utleniania i korozji Acorox
Węglowodory (oleje) kontaktowe z tlenem w podwyższonej temperaturze utleniają się, tworzą się kwasy organiczne (zawierają grupę karboksylową-COOH). Tlen może również działać jako reduktor wodoru. Końcowymi produktami tego łańcucha przemian są cząstki węgliste zwane karbenami i karboidami. Acorox (inhibitor utleniania) przerywa reakcję łańcuchową utleniania na etapie nadtlenków, opóźniając zachodzenie w oleju zmian starzeniowych.
Acorox (inhibitor korozji) tworzy także na powierzchniach metalicznych warswty ochronne izolujące je przed dostępem wody i kwasów.

Acorox oxidation and corrosion inhibitors
Hydrocarbons (oils) contacting oxygen in higher temperatures oxidize and create organic acids (containing carboxyl group - COOH). Oxygen can also act as a hydrogen reducer. The final products of this chain of reactions are carbonic particles called carbenes and carboids. Acorox (oxidation inhibitor) breaks chain reaction of oxidation at the stage of peroxides, delaying aging changes taking place in oil. Acorox (corrosion inhibitor) also creates protection layers on metallic surface insulating them against water and acid access.


  • Karta techniczna


  • Karta techniczna