Dodatki lepkościowo-depresujące

Dodatki lepkościowo-depresujące (wiscozująco-depresujące) Jawizol i Visconyl pod względem chemicznym są to kopolimery styrenu i esteru kwasu meatakrylowego alkoholi C1, C12-C14. Dodane do oleju mineralnego "spłaszczają" (właściwości wiskozujące) zależności lepkości od temperatury, czyli podnoszą wskaźnik lepkości WL. Jest to szczególn cecha w przypadku olejów pracujących w dużym zakresie temperatur , np.silnikowych.
Z dwóch olejów o tej samej lepkości w temperaturze pracy (po nagrzaniu silnika, innego urządzenia), ze względów eksploatacyjnych lepszy jest ten, który w rozruchu ma mniejszą lepkość i stwarza mniejsze opory w rozruchu.
"Spłaczenie" chcarakterystyki lepkościowo-temperaturowej uzyskuje się dzięki specyficznym własnoćiom wiskozatorów. W niskiej (ujemnej) temperaturze są one zwinięte w kłębki, ze wzrostem temperatury rozwijają się w łańcuchu z rozgałęziona strukturą. Dodatkowe oddziaływanie tych rozgałęzień z węglowodorami oleju bazowego zmniejsza (spowalnia) spadek lepkości wywołany wzrostem temperatury (wzrostem ruchliwości cieplnej molekuł). Wiskozatory są wrażliwe na destrukcję mechaniczną - scinanie w wąskich szczelinach, rozrywanie w strefie wysokich nacisków.
Kopolimery te posiadają rózwnież właściwości depresyjne tzn. zapewniają pompowalność, płynność olejów mineralnych w niskiej temperaturze. Podczas oziębiania olejów mineralnych w określonej temperaturze z mieszaniny węglowodorów (parafinowych, naftenowych, aromatycznych, mieszanych) jako pierwsze zaczynają kraystalizować prafiny. Depresatory jako związki polarne (aktywne powierzchniowo), absorbując na powierzchniach tychże zarodków, tworzą błonki izolujące przed utworzeniem szkieletu przestrzennego (zakrzepnięciem). Sprawia to, że utrata płynności (krzepnięcie) oleju z depresatorami następuje w niższej temperaturze niż czystego oleju mineralnego.

Viscosity-depressing additives, Jawizol and Visconyl, from the chemical point of view are styrene and metacrylic acid ester copolymers of C1, C12-C14 alcohols. When added to mineral oil they "tlatten" (viscosity properties) viscosity-temperature relation, increasing viscosity index WL. It is an important feature in the case of oils working in a high range of temperatures, e.g. engine oils.
From among two oils of the same viscosity in working temperature (after heating of engine, other equipment), the better is the one that at startup has lower viscosity and creates less resistance during starting.
The "flattened" viscosity-temperature characteristics are obtained thanks to specific properties of viscosers. In low (below zero) temperatur they are bound in bundles, which with the increase of temperature develop in a chain with a branched structure. Additional interaction between these branchings and hydrocarbons of base oil decreases (slows down) the drop of viscosity resulting from temperature increase (increase of thermal mobility of molecules). Viscosers are sensitive to mechanical destruction - coagulation in narrow gaps, tearing in a zone of high pressures.
These copolymers have also depression properties, which means that they assure pumping abilities, fluidity of mineral oils in a specified temperature from a miture of hydrocarbons (paraffin, naphthenes, aromtaic, mixed) paraffins are first to crystallize. Depressants as polar compounds (surface active) absorbing on the surfaces of these nucleuses create films insulating against development of spatial skeleton (coagulation). It makes that the loss of fluidity (solidification) of oil with depressants takes place in lower temperature than clean mineral oil.

  • Karta techniczna


  • Karta techniczna


  • Karta techniczna


  • Karta techniczna